skip to Main Content

Stichting informatie

Stichting Fietsmaatjes Woerden en de statutaire doelstelling

De Stichting Fietsmaatjes Woerden is op 20 mei 2021 opgericht. De statutaire doelstelling van de Stichting Fietsmaatjes Woerden is:

“Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets; en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn” .

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Fietsmaatjes Woerden zet een lokale Fietsmaatjes organisatie op voor de gemeente Woerden volgens het concept van Fietsmaatjes Nederland. De stichting wil starten met twee duofietsen.

Alle inwoners van de gemeente Woerden die voldoen aan de criteria van de doelgroep kunnen gebruik maken van de duofietsen. Zij worden begeleid door vrijwilligers en worden zo fietsmaatjes.

Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven, alsook donaties van particulieren en bedrijven die gratis diensten voor de stichting verrichten. Dit is een continue activiteit.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het gebruik van een webapplicatie voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast zal een budget gecreëerd worden voor PR en communicatie.

Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. In het jaarverslag zal de financiële verantwoording worden afgelegd.

Statuten en uittreksel van KvK

Deze zijn separaat bij de secretaris op te vragen.

Jaarverslagen

Bestuur en contactgegevens

Het bestuur van Fietsmaatjes Woerden bestaat uit de volgende leden:

Postadres:

Stichting Fietsmaatjes Woerden
Champagnegaard 10, 3446 WK Woerden

Algemeen email adres:

info@fietsmaatjeswoerden.nl

Overige gegevens:

ANBI: Stichting Fietsmaatjes Woerden heeft op 06 juli 2021 de ANBI status verkregen.
KvK:  82880514
RSIN: 862638896
Bankrekening: NL81RABO0372251811

Beloningsbeleid bestuur

Fietsmaatjes Woerden beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en uitvoerenden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Back To Top